Menu

Algemene informatie

Algemeen

Verkooprouting

De verkooprouting start bij makelaars Sopar en Hoekstra & van Eck. Zij kunnen u voorzien van verkoopstukken en nader informeren over het project. Besluit u tot aankoop van een appartement? Dan worden
zowel de koopovereenkomst als de aannemingsovereenkomst opgemaakt. De ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst vindt plaats bij de makelaar.


Overdracht van uw appartement

Met een ‘akte van levering’ bij de notaris vindt de overdracht van uw appartement plaats. Dat gebeurt nadat eventuele ontbindende- en opschortende voorwaarden, zoals die in de koop- en aannemingsovereenkomst staan, niet meer kunnen worden ingeroepen en de financiering rond is.
Let op: houd rekening met de geldigheidsduur van uw hypotheekaanbieding.
 

De koop- en aannemingsovereenkomst

De aankoop van uw appartement wordt gedaan door middel van een koop- en aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs en de betaling van de bouwtermijnen, terwijl aannemer zich door ondertekening verplicht tot het bouwen van uw appartement. U koopt derhalve een appartementsrecht en geeft opdracht tot de bouw.

Nadat de overeenkomst door u als koper, aannemer en projectontwikkelaar is ondertekend, ontvangt u een kopie van de getekende overeenkomst. Zowel de getekende koop- als de aannemingsovereenkomst worden naar de notaris gezonden, die de notariële akte van eigendomsoverdracht zal opmaken. Op dat moment worden de eventueel reeds vervallen termijnen en eventueel verschuldigde bouwrente in rekening gebracht.

In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn de rechten en plichten van u als koper, aannemer en projectontwikkelaar geregeld.

De koop- en aannemingsovereenkomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De koopovereenkomst regelt de aankoop van de grond waarop het appartement wordt gebouwd. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u en de verkoper. De aannemingsovereenkomst regelt de bouw en de afbouw van uw appartement. Deze overeenkomst sluit u als koper met de aannemer.

In de koopovereenkomst en in de aannemingsovereenkomst vindt u de verdere koopvoorwaarden, zoals de maximaal toegestane bouwtijd, de ontbindende voorwaarden en de opschortende voorwaarden die op de overeenkomsten van toepassing zijn.

Ook de technische omschrijving en de bijbehorende verkooptekeningen maken deel uit van de koop- en
aannemingsovereenkomst en vormen onderdeel van de contractstukken met u als koper. Deze verkoopbrochure is geen onderdeel van de contractstukken.
 

Koopovereenkomst

De koopsom is vrij op naam (V.O.N.). Dat wil zeggen dat dit inclusief de volgende onderdelen is:

 • Grondkosten;
 • Rente over de grondkosten tot een bepaald moment;
 • Notariskosten (akte van levering);
 • Makelaarscourtage;
 • Kosten architect, constructeur en overige adviseurs;
 • Legeskosten gemeente;
 • Garantie;
 • BTW (21%, momenteel).


Kosten die niet inbegrepen zijn:

 • Rente over de vervallen grondkosten vanaf start bouw;
 • Financieringskosten;
 • Kosten van vervallen hypotheekofferte.


Aannemingsovereenkomst

De aanneemsom van de woning is vrij op naam. (V.O.N.). Dat betekent dat dit inclusief de volgende onderdelen is:

 • Bouwkosten;
 • Standaard sanitair en tegelwerk;
 • Stelpost keuken


Kosten die niet zijn inbegrepen:

 • Rente over de vervallen termijnen van de aanneemsom;
 • Kosten van meer- en minderwerk;


Betalingen

In de aannemingsovereenkomst is de verdeling van bouwtermijnen vastgelegd. Voor elk vervallen bouwtermijn
ontvangt u in tweevoud een factuur met het verschuldigde bedrag.

 • Eén exemplaar ter ondertekening om te versturen naar uw hypotheekadviseur;
 • Eén exemplaar voor uw eigen administratie.


Meer- en minderwerk

Nadat u de aannemingsovereenkomst heeft ondertekend zult u uitgenodigd worden door de kopersbegeleiding van de aannemer voor een individueel gesprek over het meer- en minderwerk van uw appartement. Tijdens dit gesprek wordt u o.a. geïnformeerd over de planning van de bouw, de oplevering en procedures met betrekking tot het meer- en minderwerk, informatie tijdens de bouw en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

 


Bouwbesluit

Het project voldoet aan het geldende Bouwbesluit 2012. Om begripsverwarring te voorkomen is hierin onder meer bepaald dat alle vertrekken binnen een woning eenduidig naar het karakter van het vertrek worden benoemd.
Begrippen als woonkamer, keuken, slaapkamer worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. De benamingen in deze verkoopbrochure voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit met daarin de volgende benamingen:

Verkoopbrochure  Bouwbesluit
woonkamer  verblijfsruimte
slaapkamer  verblijfsruimte
keuken  verblijfsruimte
hal/entree verkeersruimte
berging  bergruimte
inloopkast  bergruimte
toilet  toiletruimte
badkamer/douche badruimte
meterkast  technische ruimte
garage  bergruimte

  

Oplevering

Tijdens de bouw wordt u regelmatig op de hoogte gesteld van de vorderingen van de bouw. Uiterlijk 2 weken voor de oplevering krijgt u schriftelijk de definitieve datum en het tijdstip van oplevering door. De oplevering van het appartement houdt in:

 • De koper krijgt alle sleutels overhandigd;
 • De oplevering is het einde van de contractuele bouwtijd;
 • Op het moment van oplevering dienen alle betalingen door de koper te zijn voldaan (inclusief eventueel meer- en minderwerk);
 • Na oplevering heeft aannemer toestemming van de koper om in overleg met de koper het appartement te betreden ten behoeve van de uitvoering van eventuele opleverpunten;
 • Het moment van opleveren is het moment waarop het risico van schade aan het appartement overgaat van de aannemer op de koper. Vanaf deze datum dient de koper zorg te dragen voor de opstalverzekering (via VVE) en de inboedelverzekering;
 • Het moment van opleveren is het moment waarop het energieverbruik overgaat van aannemer op de koper. Op de opleverlijst worden hiervoor de actuele meterstanden genoteerd;


Het appartement wordt bezemschoon opgeleverd. Dit houdt in dat eventuele kleine specie- en of kalkresten c.q. oneffenheden op de vloeren/wanden aanwezig kunnen zijn. Het tegelwerk, het sanitair, de binnenkozijnen en glasruiten worden “nat” gereinigd, zodat deze tijdens oplevering gecontroleerd kunnen worden op onvolkomenheden.

Verborgen gebreken en gebreken die binnen de onderhoudstermijn naar voren komen, vallen onder verantwoordelijkheid van aannemer.

Tot geruime tijd na de oplevering zal er ongetwijfeld sprake zijn van een vochtig klimaat in de woning. Het is dan ook noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te hoog in te stellen. Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.
 

Garantie

De jarenlange kennis van de aannemer, ruime ervaring en uitstekende organisatie worden ingezet om u straks optimaal woongenot te bieden. Over de kwaliteit van uw appartement hoeft u zich geen zorgen te maken. De bouw en controle daarop zijn bij aannemer in goede handen. Want tegelijk met uw woning, koopt u de ingebouwde garantie op uw appartement.
 

Woningborg

De aannemer bouwt onder de garanties van Woningborg. Het kopen van een woning is vaak één van de grootste financiële stappen in uw leven. Risico’s op technisch en financieel vlak dienen daarom adequaat te worden afgedekt. Op uw woning is de Woningborg Garantie- en waarborgregeling van toepassing. Deze wordt aan u als koper verstrekt. Hierin is onder andere de afbouwwaarborg geregeld. Wanneer u in het bezit bent van een Woningborgcertificaat en eigenaar bent van de grond, dan zal Woningborg u schadeloos stellen in het geval de aannemer tijdens de bouw onverhoopt failliet mocht gaan.

Van de makelaar ontvangt u na aankoop de “Woningborg garantievoorwaarden, garantietermijnen en garantieuitsluitingen”. Hierin is geregeld dat de ondernemer garandeert dat de woning voldoet aan de eisen voor nieuwbouw conform het Bouwbesluit. Daarnaast garandeert de ondernemer dat de woning voldoet, onder redelijkerwijs te voorziene omstandigheden, aan de eisen van goed en deugdelijk werk. De Woningborggarantie gaat in drie maanden na de oplevering van de woning en duurt over het algemeen zes jaar. In de garantievoorwaarden kunt u lezen voor welke onderdelen van de woning een kortere garantietermijn geldt dan de genoemde zes jaar, en welke onderdelen of aspecten geheel van garantie zijn uitgesloten. Voor ernstige gebreken geldt een garantietermijn van tien jaar.

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaard voorwaarden. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving onverenigbaar is met Woningborg bepalingen c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, gelden steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.